Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Chìa lục giác đơn

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-60

Mã hàng: HBL-60

Giá: 330.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-80

Mã hàng: HBL-80

Giá: 400.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-100

Mã hàng: HBL-100

Giá: 560.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-25

Mã hàng: HBL-25

Giá: 200.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-30

Mã hàng: HBL-30

Giá: 200.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-40

Mã hàng: HBL-40

Giá: 210.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-50

Mã hàng: HBL-50

Giá: 250.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-15

Mã hàng: HBL-15

Giá: 180.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI DÀI TOP KOGYO HBL-20

Mã hàng: HBL-20

Giá: 180.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI NGẮN TOP KOGYO HBS-80

Mã hàng: HBS-80

Giá: 310.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI NGẮN TOP KOGYO HBS-100

Mã hàng: HBS-100

Giá: 380.000 vnđ

LỤC GIÁC ĐẦU BI LOẠI NGẮN TOP KOGYO HBS-30

Mã hàng: HBS-30

Giá: 170.000 vnđ

Chìa lục giác đơn